อบต.สมอแข

ปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริตในอปท.

นายก อบจ.พิษณุโลก เปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันการทุจริต และปลูกจิตสำนึกความซื่อสัตย์สุจริต แนวทางในการป้องกันการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

มน.รับเป็นที่ปรึกษาจัดการขยะให้อบต.สมอแข

ม.นเรศวร รับเป็นที่ปรึกษา อบต.สมอแข พิษณุโลก บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืน ส่วนจังหวัดเรียกประชุมอปท.หาแนวทางจัดการปัญหาขยะวันละ 500 ตันอย่างเร่งด่วน ปรับปรุงบ่อทิ้งขยะที่ถูกปิดให้ถูกต้อง ให้ท้องถิ่นวางแผนระยะสั้นระยาวจัดการขยะของตนเอง และรณรงค์ให้ประชาชนลดปริมาณขยะจากครัวเรือน

เปิดสนามกีฬาอบต.สมอแข

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาของตำบลสมอแขพร้อมลงแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข

ถ่ายโอนอนามัยให้อบต.สมอแขดูแล

สำนักงานสาธาณสุขจังหวัดพิษณุโลกจัดพิธีส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลง ถ่ายโอน สถานีอนามัยตำบลสมอแขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข เพื่อให้ประชาชนในตำบลสมอแขสามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างครอบคลุมและมีมาตรฐาน