เขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1

5 จังหวัดขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคเหนือตอนล่าง 1

จับมือ 5 จังหวัดขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษ ภาคเหนือตอนล่าง 1 ยกระดับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพความอยู่ดีกินดีประชาชน