เทศบาลนครพิษณณุโลก

สร้างแกนนำต้านยาเสพติดเตรียมฟื้นโครงการโรงเรียนสีขาว–เทศบาลสีขาว–ชุมชนสีขาว

เทศบาลนครพิษณุโลกอบรมสร้างแกนนำต้านยาเสพติดเตรียมฟื้นโครงการโรงเรียนสีขาว – เทศบาลสีขาว – ชุมชนสีขาว