เทศบาลหัวรอเปิดบ่อขยะฝังกลบชี้แจงชาวบ้านเกรงผลกระทบสิ่งแวดล้อม