แม่ทัพภาคที่ 3 เปิดอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทย