โรงพยาบาลพุทธจัดสัมมนาสื่อมวลชนกับการเปลี่ยนแปลงยุค 4.0