โรงแรมชินะปุระ ใช้กลยุทธ์ดึงนักท่องเที่ยวหลังโควิด-19 เปิดฟาร์มผักอินทรีย์ เชื่อมตลาดน้ำ