อบต.ปากโทก จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

ปลูกต้นไม้

เช้าวันนี้(21 ต.ค.54)  ที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก  อำเภอเมือง จ.พิษณุโลก   นายประสิทธิ์  พัฒนใหญ่ยิ่ง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปี 2554 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงงานพัฒนาชมบทโดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลธรรมชาติ ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้า ที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ โดยทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรงให้ความสำคัญของการบำรุงรักษาต้นไม้ว่ามีความสำคัญและน่าเป็นห่วงมากกว่าการปลูก การจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีนี้

วันรักต้นไม้

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลปากโทกและประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณพื้นที่สาธารณะประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลปากโทก ซึ่งได้ปลูกเป็นป่าชุมชนตามโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 78 พรรษา 78 แสนต้น  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะมีการปลุกซ่อมต้นไม้ยางนา และบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการแผ้วถางวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และปลูกต้นไม้ซ่อมต้นไม้ที่ตาย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ 500 คน

แสดงความคิดเห็น