ข่าวประชาสัมพันธ์

รับฟังความเห็นบริการหลักประกันสุขภาพ

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลกจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไปแบบมีส่วนร่วม จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ประจำปี 2556 เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของบริการสาธารณสุขในระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ

ติดตามผลการปฎิบัติราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ตรวจราชการกระทรงมหาดไทย เขต 17 ตรวจติดตามผลการปฎิบัติราชการที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมเน้นย้ำจังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งอย่างเต็มที่

เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก เตรียมจัดงานวันแรงงานแห่งชาติเพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน (May Day For Safety) 1 พฤษภาคม 2556 นี้

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

เทศบาลนครพิษณุโลก เปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2556 เพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 พิษณุโลก จัดรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และป้องกันโรคจากฤดูร้อน พร้อมคุมเข้มการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ และเวลาที่ห้ามขาย

ร้อยปีธนาคารออมสิน ร้อยใจรับใช้ประชาชน

ออมสินเขตพิษณุโลก 1 นิมนต์พระ 9 รูป ทำบุญ ในวาระครบรอบ 100 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2556 ภายใต้แนวคิด “100 ปี ธนาคารออมสิน ร้อยใจรับใช้ประชาชน”

ติวความรู้อาเซียนให้ข้าราชการ

สำนักงาน ก.พ. จัดอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่วนภูมิภาค รุ่นที่ 2/2556 ที่จังหวัดพิษณุโลก