Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

จังหวัดสุโขทัยส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย จัด Roadshow ที่พิษณุโลก 

จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานประชารัฐพัฒนาอาหารปลอดภัย ตามโครงการ ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่างด้วยกลไกประชารัฐ การจ้างงาน การจัดกิจกรรม Roadshow หรือ ส่งเสริมช่องทางการตลาด 4 ร. ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2563 ที่ศุนย์ค้าเซ็นทรัลพล่าซ่า อ.เมืองพิษณุโลก

อบรมเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว รุ่น 3

อบจ.พิษณุโลก ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการคณะสงฆ์หรือสังคมต้นคุณธรรมจริยธรรม “กิจกรรมอบรมเยาวชนอาสากลุ่มกล้าทำดีศรีสองแคว รุ่น 3”

สีสันหนูๆแต่งชุดไทยเข้าวัดสืบสานพุทธศาสนา

น้องๆจากโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ป้อมเพชร แต่งชุดไทย มาทัศนะศึกษาที่วัดราชบูรณะเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาและสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต

 นครพิษณุโลก ต่อยอดพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เปิดโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียน ที่บริเวณริมแม่น้ำน่าน ชุมชนพญาสุพรรณ เทศบาลนครพิษณุโลก โดยโครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ปี  2562 ที่ผ่านมา และดำเนินการต่อยอด เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มากยิ่งขึ้น

วัดสะพานสี่จัดพิธีกวนข้าวกระยาสารท สืบสานประเพณีวันสารทไทย

พุทธศาสนิกชนชาวพิษณุโลกร่วมพิธีกวนข้าวกระยาสารทสืบสานอนุรักษ์งานบุญประเพณีของไทย อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว ตามความเชื่อว่าวันสารทไทย ยมบาลจะปล่อยสัตว์นรกมารับส่วนบุญส่วนกุศลนั่นเอง