กองพลพัฒนาที่ 3 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเน้นอนาคตของชาติ