กองพลพัฒนาที่ 3 สนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน เน้นอนาคตของชาติ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 64 พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผู้บัญชาการ กองพลพัฒนาที่ 3  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ  อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พร้อม รอง ผบ.และคณะ นำข้าวสาร จำนวน 200 กิโลกรัม ปลากระป๋อง จำนวน 20 แพ็ค  เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 10 หลอด  หน้ากากอนามัย จำนวน 5 กล่อง และ ขนม มอบให้กับทางโรงเรียนซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน พร้อมกับได้เยี่ยมชมโครงการอาหารอาหารกลางวัน ที่ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุน อาทิ พันธุ์ปลา การเพาะเห็ด และการปลูกผักชนิดต่างๆ ที่สามารถนำมาประกอบอาหาร  ถ้าเหลือยังมอบให้เด็กนักเรียนนำกลับไปที่บ้านอีก เพื่อแบ่งเบาและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

ทั้งนี้ ทาง ผบ.พลพัฒนาที่3 ได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนของชาติ โดยได้สนับสนุน โครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนต่างๆมาตลอด  เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับการดูแลที่ดีขึ้น เนื่องจากในอนาคตเด็กนักเรียนจะต้องเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่  จึงจำเป็นต้องมีการปูพื้นฐาน ให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน  การประกอบอาชีพที่สุจริต การอยู่ร่วมในสังคมและเป็นคนดี  ตลอดทั้งมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน  นอกจากนั้นจะต้องตระหนักถึง  ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นที่เทิดทูนเคารพของปวงชนชาวไทย ให้อยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

แสดงความคิดเห็น