มูลนิธิอุทกพัฒน์เปิดสัมมนา บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ