มูลนิธิอุทกพัฒน์เปิดสัมมนา บริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.62  ที่ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลตรีจิรเดช กมลเพชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ  กรรมการและรองเลขาธิการ มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมเชิงปฏิบัติ โดยกำหนดจัดการสัมมนาโครงการขยายผลการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชน ตามแนวพระราชดำริ ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้ชุมชนเครือข่ายถ่ายทอดประสบการณ์ความสำเร็จ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนการสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วย การให้ความรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์และการวางแผนงานก่อสร้าง เรื่องการออกแบบระบบกระจายน้ำในแปลงทฤษฎีใหม่ เลือกคณะกรรมการน้ำชุมชนกับการพัฒนาเยาวชนให้มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการน้ำชุมชน และเรื่องการจัดการลุ่มน้ำ..สำคัญไฉน พร้อมมีการพัฒนาชุมชนตั้งแต่ลำดับที่ 1-30 และสรุปความก้าวหน้างานโครงการชุมชน

แสดงความคิดเห็น