รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน วันสหกิจศึกษาไทย สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี