รองนายกรัฐมนตรี เปิดงาน วันสหกิจศึกษาไทย สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี

เมื่อวันที่ 6  มิ.ย.61 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานเปิดงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 9 โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรให้การต้อนรับ โดยมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาทุนมนุษย์ระดับอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี”  และมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำปี 2561 จำนวน 13 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  รางวัลสถานประกอบการดีเด่นขนาดใหญ่และขนาดกลาง/ย่อม ได้แก่  บริษัทเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊บ จำกัด(มหาชน) และสำนักข่าวทีนิวส์ จำกัด รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาและสถานประกอบการดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา และกลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือโนรา อำเภอเกาะมุย  รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์ ได้แก่ นายพีรพล คำพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนายพิพัฒน์ สื่อตระกูล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ นางสาวมีนนภา รุ่งภิญโญ จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และนายวรวุฒิ หมัดโน๊ต จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  รางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ นายกำพล อุดมคชา จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง และนายวีระกรณ์ ประสมสุข จากมหาวิทยาลัยราชภฏรำไพพรรณี และรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ได้แก่ นายไอวรินทร์ เพ็งพิทักษ์ จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และนายปิยะบุตร เจนิญพงษ์ จากมหาวิทยาลัสงขลานครินทร์นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในอีกหลายหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ หัวข้อ “หลักสูตรสหกิจศึกษาแนวใหม่ สู่ยุทธศาสตร์ประเทศ 20 ปี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษา การบรรยายในหัวข้อ “Cooperation in CWIE under Australian Government Policy” โดย : Ms. Joanna Wood, Education Counsellor, Australian Embassy Bangkok  และการบรรยายพิเศษ “CWIE for Industrial Revolution 4.0” พร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ How to develop competency outcome-based co-operative work-integrated curriculum : Lesson Learn from Universities in Australia” โดย Professor Philippa Pattison, Deputy Vice-Chancellor (Education) at the University in Sydney

 

 

 

แสดงความคิดเห็น