นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน มอบเอกสารสิทธิ์ น.ค.3แก่ปชช.

นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน อำเภอพรหมพิราม จัดพิธีมอบเอกสารสิทธิ์หนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ค.3 พร้อมมอบเงินค่าแรงงานสตรีหลังฝึกอาชีพและเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัวให้แก่สมาชิก

เช้าวันนี้ ( 3 ส.ค.54 ) ที่นิคมสร้างตนเองนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธีมอบเอกสารสิทธิ์หนังสือแสดงการทำประโยชน์ หรือ น.ค.3 จำนวน 30 ราย มอบเงินค่าแรงงานสตรีหลังฝึกอาชีพ จำนวน 30 รายๆละ 2,350 บาท และเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัว จำนวน 6 รายๆละ 1,000 บาท ตามโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว โดยการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ น.ค.3 ในครั้งนี้เพื่อช่วยเหลือให้สมาชิกมีที่ดินเป็นของตนเองไว้สำหรับทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพตลอดจนยังเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาความยากจนของสมาชิกได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนการฝึกอาชีพเพื่อให้สมาชิกนิคมได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพของตนเองและครอบครัว สำหรับนิคมสร้างตนเองทุ่งสาน ตั้งอยู่ในท้องที่อ.พรหมพิราม และ อ.วัดโบสถ์ มีเนื้อที่ประมาณ 136,153 ไร่ มีภารกิจหลักในการจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขกรณีพิพาทที่ดินของราษฎร ให้เกิดความเป็นธรรมในการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้เป็นกรรมสิทธิ์ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งพัฒนาอาชีพและพัฒนาสังคมให้สมาชิกนิคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตามการปฎิรูประบบราชการของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการต่อไป

แสดงความคิดเห็น