ม.นเรศวรระดมทุนสร้างนักสาธารณสุขคืนถิ่น ทุนพระราชทานผ่านมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ


            “การจัดหาทุนนักสาธารณสุขคืนถิ่น” อีกหนึ่งวัตถุประสงค์หลักของการจัดงานมหกรรมสุขภาพชุมชนภาคเหนือ 2554 จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลกเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยการจัดคอนเสิร์ตการกุศล “ชรินทร์ & Brothers 2 Love to All Concert” ความรัก ความหวัง กำลังใจ เพื่ออนามัยชุมชน เป็นการระดมจัดหาทุนการศึกษาเพื่อผลิตนักสาธารณสุขคืนถิ่น พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่นักสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานอยู่ในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ต่างๆ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และจากการระดมจัดหาทุนในครั้งนี้ ซึ่งจะนำไปสู่ “ทุนพระราชทานในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โดยผ่านทางมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา”

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวรกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิที่จะส่งผลต่อการยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตชนบท ดังนั้นการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้ามาเรียนแล้วนำความรู้ความสามารถกลับไปพัฒนาบ้านเกิดถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่ง”

ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะประธานคณะกรรมการการจัดงานดังกล่าวได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการจัดงานดังกล่าว ทำให้ได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งหมด 20,137,500 บาท โดยแบ่งเป็นทุนพัฒนาผู้บริหาร (ระดับปริญญาโท) ซึ่งได้รับการสนับสุนนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 12 ล้านบาท และอีก 8 ล้านบาทจะมอบเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเพื่อขอพระราชทานเป็นทุนการศึกษาเพื่ออยู่ในในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 5 ล้านบาท บริษัท ไมเนอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1 ล้านบาท และมูลนิธิวงษ์เจริญสิน มอบทุนสำหรับผลิตพยาบาลคืนถิ่นอีก 1 ล้านบาท และจากการจัดคอนเสิร์ต ชรินทร์ & Brothers 2 Love to All Concert ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ดร.บุญเกียรติ-ดร.บุญชัย โชควัฒนา CEO ฝาแฝดระดับประเทศที่หลายคนคุ้นเคยเป็นอย่างดีในนามประธานคณะกรรมการบริหารบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทสหพัฒน-พิบูล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยบริษัทในเครืออีกมากมาย ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ และสละกำลังทรัพย์มอบรายได้จากการจัดคอนเสิร์ตโดยไม่หักค่าใช้จ่ายอีก 1 ล้านบาท ซึ่งในการนี้ ยังได้สมทบทุนให้กับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ลำพูนเป็นเงิน 137,500 บาทอีกด้วย”

ดร.นพ.ภูดิท กล่าวทิ้งท้ายอีกว่า “ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานในครั้งนี้ จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของนักสาธารณสุขที่ทำงานด้วยความเสียสละมุ่งมั่นและอดทนเพื่อจะสร้างสุขภาพชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป”

 

แสดงความคิดเห็น