ข่าวการศึกษา

 มน.ยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งส่งเสริม 30 อาชีพ สร้างรายได้ ปชช.

มหาวิทยาลัยนเรศวร ยกระดับคุณภาพชีวิต เร่งส่งเสริม 30 อาชีพ เน้นสร้างรายได้ตอบสนองประชาชน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) โรงเรียนเอกชน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน ในโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ (O-NET) พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

จังหวัดพิษณุโลก บูรณาการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความสมอภาคทางการศึกษา

สมาคมสุขปัญญา ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อให้จังหวัด มีขีดความสามารถที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคสำหรับเด็กและเยาวชนของจังหวัดพิษณุโลกได้เองในระยะยาว