ข่าวการศึกษา

พานไหว้ครูล้อการเมืองโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยในปีนี้สีสันพานไหว้ครูนอกจากจะใช้ดอกไม้หลัก 3 อย่างแล้ว ยังมีการทำพานรูปแบบล้อเลียนการเมืองต่างๆอีกด้วย

PHHS จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา เพื่อฝึกประสบการณ์

โรงเรียนการโรงแรมและการบริการ จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงานวันปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 2 พร้อมทำกิจกรรมส่งพลังจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง เพื่อสร้างความรักความสามัคคีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง ถือเป็นจุดเริ่มต้นการศึกษาของนักศึกษารุ่นใหม่

ดูงานการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครไทย

นักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการรุ่นที่ 6 ดูงานการบริหารจัดการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนนครไทย