“บ้านหนองปรือ” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP แห่งแรก

 

ที่โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP หมู่บ้านแรกของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปส่งเสริม พัฒนาหมู่บ้านหนองปรือและอบรมให้ความรู้ราษฎรในหมู่บ้านในการเป็นผู้บริการที่ดี การนำวิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน เช่น พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญรับขวัญเสริมความเป็นสิริมงคล รวมทั้งการจัดทำบ้านพักรูปแบบ โฮมสเตย์สำหรับไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวหรือแขกผู้ไปเยือนจากต่างถิ่นที่เข้าไปท่องเที่ยวในหมู่บ้าน

สำหรับหมู่บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งในเรื่องของวิถีชิวิต อัธยาศัยไมตรีและความมีน้ำใจของคนในชุมชน ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม รวมทั้งอาชีพของราษฎรในหมู่บ้านที่อยู่ในภาคเกษตร ทำนา ทำสวนผลไม้และทำไร่มันสัมปะหลัง ข้าวโพดซึ่งได้น้อมนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ จนได้รับยกย่องจากหน่วยงานและผู้นำหมู่บ้านในชุมชนอื่นๆสำหรับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปท่องเที่ยวสัมผัสกับหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านหนองปรือ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง หรือที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

แสดงความคิดเห็น