สร้างแกนนำต้านยาเสพติดเตรียมฟื้นโครงการโรงเรียนสีขาว–เทศบาลสีขาว–ชุมชนสีขาว


เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8  กันยายน 2554  ที่ห้องประชุมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (ดับเพลิง)   เทศบาลนครพิษณุโลกจัดอบรมสร้างแกนนำป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน โดยให้ความรู้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด  เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆ และคอยดูแลเพื่อนๆในโรงเรียน  เทศบาลนครพิษณุโลกสนองนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด เตรียมฟื้นโครงการโรงเรียนสีขาว  เทศบาลสีขาว และชุมชนสีขาวต่อไป

 

นางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก กล่าวว่า  ยาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ  โดยส่งผลร้ายต่อสุขภาพ  ชีวิตและทรัพย์สินของผู้เสพแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม  ปัญหาสังคม และปัญหาอื่นๆตามมา  ซึ่งกลุ่มเด็กและเยาวชน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด  ตลอดจนการสร้างเครือข่ายรวมพลังต่อต้านยาเสพติด   ทั้งในครอบครัว   โรงเรียน และชุมชน

การจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ “โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและโครงการโรงเรียนเทศบาลต้านสารเสพติด”  เป็นการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน  เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์จริง  และสถานที่จริง  เพื่อจะได้นำประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวัน และทำให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันยาเสพติด  โดยจัดการฝึกอบรมจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 8-9 กันยายน 2554  และมีการนำนักเรียนไปศึกษาดูงานที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   วัดราชบูรณะ  วัดนางพญา  และพระราชวังจันทน์  โดยมีนักเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน

 

“การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง สำหรับแกนนำที่เข้ารับการอบรมดังกล่าวจะได้รับความรู้เรื่องยาเสพติดและตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดหลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด  ให้นำความรู้และประสบการณ์ตรงจากการศึกษานอกสถานที่มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้อื่น  และเพื่อให้นักเรียนเป็นแกนนำต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน ซึ่งแกนนำของนักเรียนจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนๆในโรงเรียน  คอยดูแลสอดส่องป้องกันยาเสพติดภายในโรงเรียนของตนเอง  นอกจากนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายหลักของรัฐบาลในการร่วมปราบปรามยาเสพติด  โดยเทศบาลนครพิษณุโลกเตรียมรื้อฟื้นโครงการเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นมาใหม่  เช่น  โรงเรียนสีขาว   เทศบาลสีขาว และชุมชนสีขาวต่อไป”  นายกเทศมนตรีกล่าวในที่สุด

////

ขอบคุณ ข่าว-ภาพ ปชส.เทศบาลนครพิษณุโลก

 

แสดงความคิดเห็น