เทศบาลนครพิษณุโลกป้องกันยาเสพติดในชุมชน

ป้องกันยาเสพติดในชุมชน
เปรมฤดี ชามพูนท

วันนี้( 19 พ.ย.) นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานในการอบรมแกนนำชุมชน ทั้ง 54 ชุมชนของเทศบาลนครพิษณุโลก ในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในชุมชน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน เทศบาลนครพิษณุโลก ตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายเร่งด่วน เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด โดยกำหนดให้มียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ซึ่งการลดปัญหายาเสพติดและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 60,000 ชุมชน นี้ก็คือเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการขจัดยาเสพติดด้วย ทำให้ทางเทศบาลนครพิษณุโลก ได้จัดโครงการนี้ขึ้น โดยมีเป้าหมาย 54 ชุมชน จำนวนผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 1,836 คน โดยจัดอบรมขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น 4 โซนของเทศบาลนครพิษณุโลก เพื่อให้แกนนำในการอบรมนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในชุมชนทั้งหมด ได้ทราบและตระหนักถึงภัยของยาเสพติด ที่กำลังจะกลับมาระบาดอีกครั้ง

แกนนำชุมชน
แกนนำชุมชน

////

ชมภาพวีดีโอ

แสดงความคิดเห็น