พิษณุโลกติดตามแผนพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.54  ที่ห้องประชุม741 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  นายนริศ   ปิยพฤทธิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมคณะทำงานทีมปฏิบัติงานและอาสาสมัครปิดทองหลังพระจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชดำริ โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริจังหวัดพิษณุโลก ปี 2555  มีนายการัณย์  ศุภกิจวิเลขการ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลก และให้ข้อสังเกตพร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในฐานะที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นจังหวัดต้นแบบในเขตภาคเหนือตอนล่างของโครงการปิดทองหลังพระ ซึ่งจากการรายงานผลการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการขับเคลื่อนในลักษณะของการร่วมบูรณาการของหน่วยงานต่างๆในช่วงที่ผ่านมา มีความคืบหน้าไปมาก และเป็นไปตามขั้นตอนวิธีการที่กิจกรรมปิดทองหลังพระมุ่งหวังและต้องการจะเห็น และพอใจการดำเนินงานของจังหวัดพิษณุโลกซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดอื่นๆได้เป็นอย่างดี

ในการจัดทำแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์โครงการปิดทองหลังพระของจังหวัดพิษณุโลก ปี 2555 มีการดำเนินงานสอดคล้องกับองค์ความรู้ตามพระราชดำริ 6 มิติและภูมิสังคม ได้แก่มิติด้านดิน น้ำ ป่าไม้ เกษตร สิ่งแวดล้อม พลังงานทดแทน สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ  รวมถึงองค์ความรู้ที่เป็นสากลและองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทองถิ่น  ชาวบ้านร่วมคิด ร่วมทำ และเป็นเจ้าของตั้งแต่กระบวนการสำรวจ การก่อสร้างที่ไม่มีการจ้างเหมาและไม่มีค่าแรงงาน รู้วิธีซ่อมบำรุงรักษาและการบริหารจัดการระยะยาว บูรณาการทำงานทุกหน่วยงานในพื้นที่เดียวกันโดยจำแนกภารกิจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องชัดเจน มีการจัดทำงบประมาณหลักการทำงาน ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด โดยไม่อิงกับปฏิทินงบประมาณของทางราชการ แต่สอดคล้องกับปฏิทินการเกษตรของชาวบ้าน และการวัดผลสำเร็จของโครงการแผนงาน ตรงตามที่ชาวบ้านได้อะไร ในระดับอยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน

 

 

แสดงความคิดเห็น