ถ่ายโอนอนามัยให้อบต.สมอแขดูแล

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จัดพิธีส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลง ถ่ายโอน สถานีอนามัยตำบลสมอแขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข โดยมีนายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี และนายแพทย์บุญเติม  ตันสุรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางทองม้วน  พันธุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแขร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง

สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กำหนดให้มีพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยให้กระทรวงสาธารสุขต้องดำเนินการกระจายอำนาจไปสู่องค์กรส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นผลให้เกิดการถ่ายโอนภารกิจสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญัติดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีหนังสือไปถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและสมัครใจ ยื่นความจำนงขอรับการประเมินเพื่อถ่ายโอนสถานีอนามัยมาอยู่ในสังกัด

 

และองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลก ที่ขอรับการประเมินเพื่อขอถ่ายโอนและผ่านเกณฑ์การประเมิน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติและจัดให้มีการส่งมอบและลงนามบันทึกข้อตกลง ถ่ายโอน สถานีอนามัยสมอแขให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนของตำบลสมอแขได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านสาธารสุขได้อย่างครอบคลุมและมีมาตรฐาน

แสดงความคิดเห็น