พุทธศาสนิกชนแห่เวียนเทียนตามวัดอย่างคับคั่ง

แห่เวียนเทียน


เย็นวันนี้ ( 7 มี.ค.55 ) ที่หน้าวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายชูเกียรติ  มุทธากาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2555 โดยมีพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดพิษณุโลก กว่า 1,000 คน นุ่งขาว ห่มขาว เข้าร่วมพิธี โดยก่อนเวียนเทียน รองผู้ว่าราชการจังหวัดประธานฝ่ายฆราวาสจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จากนั้นพระสุธรรมมุณี รองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคาถา ถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ประธานในพิธีนำนักเรียน นักศึกษา พุทธศาสนิกชน ร่วมประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หลังจากนั้นได้ร่วมเวียนเทียนรอบวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลกเพื่อความเป็นศิริมงคล

แห่เวีัยนเทียน

สำหรับวันมาฆบูชา ได้รับการยกย่องว่าเป็นวันสำคัญทางพุทธศานาวันหนึ่ง เนื่องจากได้เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น เอหิภิกขุอุปสัมปทา หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 และวันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ดังนั้นจึงมีคำเรียกวันนี้อีกคำหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4 ดังนั้นวันมาฆบูชา พุทธศาสนิกชนชาวไทยจึงนิยมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลความดีอื่น ๆ เช่น ไปวัดรับศีล งดเว้นการทำบาปทั้งปวง ถวายสังฆทาน  ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนในตอนเย็นและค่ำเพื่อความเป็นศิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว

แสดงความคิดเห็น