กองทุนวันละบาท

อบต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองอรัญญิกไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 1 พฤกษภาคม 2555 นับจากนี้ไปก็ต้องรอกกต.พิษณุโลก กำหนดแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองอรัญญิก คาดว่าคงมีขึ้นภายใน 60 วันนับจากนี้ แต่ช่วงนี้นำเสนอถึงสิ่งดี ๆ ที่อบต.อรัญญิก ได้ทำไว้ในรอบปีที่ผ่านมา นั่นคือ กลุ่มออมทรัพย์สัจจะวันละหนึ่งบาท กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก

คุณมณฑล  สิงห์รอ อดีตสอบต.ม.9 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก กรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก ให้ข้อมูลว่า เป็นรูปแบบของสวัสดิการที่อบต.อรัญญิก จัดขึ้นเพื่อประชาชนในเขตตำบลอรัญญิกทุกคน ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในเขตต.อรัญญิก ไม่จำกัดอายุ ขึ้นอยู่กับว่าใครจะสนใจมาสมัครเข้าร่วมกับกองทุน  อบต.อรัญญิก ได้ริเริ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิกมาได้ 1 ปี 5 เดือนแล้ว เริ่มพร้อม ๆ กันทั้ง 10 หมู่บ้าน

 

หลักการง่าย ๆ ของกองทุนนี้คือ ให้ประชาชนในต.อรัญญิก  มาสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนในที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้าน ใน 1 ปี จะเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือเดือนมกราคมและเดือนมิถุนายน สมาชิก จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนวันละ 1 บาท หรือ เดือนละ 30 บาท กรรมการแต่ละหมู่บ้าน จะมีสมุดกองทุนฯมอบให้สมาชิกทุกคน เพื่อให้นำเงินมาจ่ายทุกเดือน ขณะนี้ มียอดเงินของสมาชิกที่เข้ากองทุนทั้ง 10 หมู่บ้านแล้ว 800,000 บาท เงินที่อบต.อรัญญิกจ่ายสมทบให้กองทุนฯอีก 500,000 บาท

 

เก็บเงินวันละบาท ลองดูผลประโยชน์ของกองทุนที่สมาชิกที่จะได้รับดูครับ 1. เจ็บป่วย นอนรักษาตัวที่โรงพยาบาล ได้เงินชดเชยวันละ 1,000 บาท ใช้สิทธิ์ได้ปีละ 3 ครั้ง 2.คลอดบุตร ได้เงินจากกองทุน 5,000 บาท 3 ค่าชดเชยกรณีเสียชีวิต 10,000 บาท

 

เป้าประสงค์ของกองทุนนี้คือต้องการให้เป็นสวัสดิการของชุมชนตำบลอรัญญิก แต่ไม่ได้ให้เงินสมทบไปเปล่า ๆ แบบได้ฟรี สมาชิกต้องลงทุนด้วย และขยันออมทรัพย์ เก็บเงินในกระเป๋าออกมาให้ได้วันละ 1 บาท มาจ่ายเข้ากองทุนทุกเดือน  โดยมีคำขวัญว่า” กองทุนสวัสดิการชุมชนมั่นคง ตำบลอรัญญิกเข้มแข็ง

ผมไม่แน่ใจว่าตำบลอื่น ๆ ในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินโครงการลักษณะนี้ออกมาหรือไม่ แต่ผมมองว่าเป็นการดำเนินงานที่ดี ประชาชนได้ประโยชน์ มีส่วนร่วม และเป็นลักษณะคล้าย ๆ การดำเนินงานของรัฐสวัสดิการ ที่ประชาชน ต้องเป็นคนจ่ายเงินด้วย ไม่ใช่รอรับผลประโยชน์ที่รัฐยื่นให้ฟรี ๆ อย่างเดียว อย่างเช่นโครงการประชานิยมที่รัฐบาลทุกชุดนิยมปฏิบัติมาจนถึงปัจจุบันน เงินหนึ่งบาทอาจจะดูเหมือนมีมูลค่าเล็กน้อย แต่สำหรับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลอรัญญิก เก็บเงินวันละบาท นอกจากจะได้รับผลประโยชน์มามากแล้ว ยังสอนให้ประชาชนได้มีสัจจะ มีวินัย เห็นคุณค่าในการออมทรัพย์ และมีความรับผิดชอบร่วมกัน

 

แสดงความคิดเห็น