เยาวชนต.หัวรอร่วมบวชเณรภาคฤดูร้อน

485987_510130865700249_1155632849_nที่วัดตาปะขาวหาย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก นายนพคุณ   แถมพยัคฆ์นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ เป็นประธานพิธีปลงผมนาคเณรจำนวน 72 รูปที่เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ประจำปี 2556 ที่ทางเทศบาลตำบลหัวรอ ร่วมกับ วัดตาปะขาวหาย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหัวรอได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนา   สามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ห่างไกลยาเสพติด รู้จักการฝึกอบรม กล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม  จริยธรรมเป็นคนดีต่อครอบครัวและสังคม3535_510130749033594_520852499_n

ด้านนายนพคุณ  แถมพยัคฆ์ นายกเทศมนตรีตำบลหัวรอ กล่าวว่า   สำหรับโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน     เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปี 2556  ซึ่งทางเทศบาลตำบลหัวรอจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในนี้กำหนดให้วันที่ 19 มีนาคมเป็นพิธีปลงผมนาคเณร และในวันที่ 20 มีนาคม ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำขวัญนาคเณร ก่อนที่ในช่วงบ่ายเวลา 13.00 น.จะเป็นพิธีบรรพชาสามเณร ณ อุโบสถวัดตาปะขาวหาย   ซึ่งต่อจากนี้ไปสามเณรทั้ง  72รูป จะเข้ารับการศึกษาอบรมหลักธรรมในพระพุทธศาสนา ณ วัดตาปะขาวหาย อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่  20  – 31  มีนาคม   พ.ศ.  2556  รวม 10  วัน   ทั้งนี้เพื่อสามเณรสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม  อีกทั้งยังกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นคนดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว486129_510130765700259_532129692_n

64

แสดงความคิดเห็น