หลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณปริยัติธรรม

ภาพนำรับพัดยศเจ้าคุณ1จากที่นำเสนอ บุคคลหรือผู้นำ ที่มาเผยแพร่ศาสนาต่างๆในเมืองพิษณุโลก โดยการ สร้างโรงเรียน,สร้างโรงพยาบาล เช่น  ร.ร.ผดุงราษฎร์(คริตส์เตียน)ผู้ก่อตั้งคือคุณพ่อต๋วนของนายแพทย์เบนทูน บุญอิต ส่วนตัวท่านเอง ก่อตั้งร.พ.พุทธชินราช    คราวนี้เรามารู้จักพระภิกษุที่ควรสรรเสริญของศาสนาพุทธกันบ้าง ในพิษณุโลก ร่วมก่อตั้งโรงเรียนปริยติธรรม,โรงเรียนพุทธชินราชและสิ่งยิ่งใหญ่สร้างชื่อเสียงให้กับคนพิษณุโลกป้ายชื่อ7

หลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณปริยัติธรรม (ณรงค์ ปภสฺสโร) ประวัติของท่านโดยย่อ ท่านได้เป็นสามเณรเรียนที่วัดทองธรรมชาติที่กรุงเทพฯและกลับมาบวชเป็นพระเมื่อปี พ.ศ. 2491ครั้งเมื่ออายุครบ21ปี  ณ วัดสนามไชย อ.พรหมพิราม ปัจจุบัน 65พรรษา(บวช65ปี) ประวัติความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนในอดีต ที่มีต่อผู้ได้ไปร่ำเรียนทางธรรมยังวัดที่กรุงเทพฯ  ชาวบ้านหนองแขม อ.พรหมพิราม เป็นงานบวชที่ใหญ่มาก ช่วงบวชนาคขึ้นช้างทองอิน ถือว่าเป็นงานใหญ่มากแห่รอบโบสถ์หลวงพ่อกราบใบเสมา  ช้างก็โน้มลงวันทาเสมาด้วย มีน้ำตาไหลดีใจ  หลวงพ่อกราบช้าง ครั้งนั้นมีท่านเจ้าคุณพระมหามงคลทิพยมุณี อธิบดีสงฆ์วัดทองธรรมชาติเป็นอุปัชฌาย์ และหลวงพ่อเจ้าคุณฯ จึงได้ไปจำพรรษาที่วัดทองธรรมชาติ ตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติตามธรรมวินัย ได้ยศชั้นมากมาย   ปีพ.ศ.2503ได้กลับมาวัดธรรมจักรรับตำแหน่งเจ้าอาวาส  พระครูธรรมจักรสุนทร ได้กิตติกรรมประกาศเกียรติคุณ รางวัลอันทรงเกียรติจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกรับพักพระครู2

สร้างชื่อเสียงให้เมืองพิษณุโลกในเส้นทางธรรมการนำชื่อเสียงมา ครั้งได้รับพัดยศวันที่5ธันวาคม2537จากพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย เป็นพระราชาคณะหรือท่านเจ้าคุณ เมื่อเดินทางกลับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มีช้างมารอรับ ท่านกล่าวว่า”ช้างรับยศ รถรับคน” เป็นงานใหญ่ของจังหวัด ผู้คนแห่มารับด้วยความยินดี 46พรรษา อายุ67ปี บารมีของท่านคู่กับช้างที่เป็นสัตว์มหามงคล แฝงไว้ด้วยคติธรรม

(ช้างนั้นมีเรื่องราวเกี่ยวข้องในทางพุทธศาสนา ประวัติของชาติไทย น่าศึกษาเรียนรู้และควรต่อการศรัทธา)

ตัวอย่างบางส่วนที่หลวงพ่อเจ้าคุณเจ้าอาวาส ได้ทำให้ไว้ช้างรับยศ3

–                          ปี พ.ศ. 2499 ได้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนช่าง(สารพัดช่าง)วัดทองธรรมชาติเป็นปฐมอาจารย์  ปัจจุบันคือวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี โรงเรียนสารพัดช่างแห่งแรกของประเทศ

–                          ร่วมก่อตั้งโรงเรียนราษฎร์มัธยมของวัดใหญ่  ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพุทธชินราชพิทยาคมปีพ.ศ.2502ท่านได้มาเป็นเลขานุการสอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ  และถือว่าหลวงพ่อได้ริเริ่มการสอนกรวดวิชาในเวลากลางคืน เพื่อนำไปสอบเทียบวุฒิได้ ไม่ใช่เรียนพิเศษ  ต่อมาคือศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแห่งแรกในจังหวัดพิษณุโลก

(การศึกษานอกโรงเรียน กศน.ในปัจจุบัน)

–                          ริเริ่มสร้างวิหารพระพุทธชินราชจำลองใน โรงพยาบาลพุทธชินราชปีพ.ศ.2523 สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่มาเข้ารักษาพยาบาล

–                         เจ้าอาวาสกับพัดยศจากลังกา4 ปีพ.ศ. 2503 เข้ารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดธรรมจักรและได้สร้างโบสถ์ต่อเจ้าอาวาสพระครูสังฆรักษ์ ที่มรณะไป  ได้สร้างสำเร็จใน6เดือนเริ่มจากที่ท่านเข้ารับตำแหน่ง และได้ตั้งกรรมการทะนุบำรุงวัดอย่างเข้มแข็งด้วยคุณธรรม เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาสร้างโรงเรียนปริยติธรรมสายสามัญ พัฒนาวัดและคน ให้มีปัญญาในทางธรรมและทางโลก ปฏิบัติกิจกรรมของสงฆ์ อย่างจริงจัง  จึงได้รับรางวัลต่างๆมากมาย

 

ฯลฯ

จะเห็นได้ว่าในสมัยก่อนนั้นพระสงฆ์ มีบทบาทมากในการเป็นผู้สอนสั่งให้ความรู้ด้านต่างๆ  ,การศึกษาเล่าเรียนนั้นสำคัญมาก การได้บวชเรียนและการได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการบริหารบ้านเมืองที่กรุงเทพยิ่งสำคัญมาก และการที่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองได้ให้ความสำคัญช่วยกันส่งเสริม พัฒนาวัดวาอาราม ,การศึกษาและได้ปฏิบัติตนเองใฝ่ในธรรมเป็นหลัก อยู่ในศีลธรรมอย่างชัดเจน ไม่มีความสนใจในทางโลก,กิเลส,ตัณหาที่รับการซึมซับจากสื่อต่างๆ จากความเจริญทางเทคโนโลยีอย่างเช่นปัจจุบันนี้  ทุกคนต่างๆมุ่งสร้างความดีเป็นนิจ  เข้าวัดทำบุญ ก่อให้เกิดความสงบสุข ความรักสามัคคีเป็นหนึ่งเดียว ถือว่าวิถีแบบไทยๆแท้จริง

หลวงพ่อเจ้าคุณพระโสภณปริยัติธรรม (ณรงค์ ปภสฺสโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมจักร คือหนึ่งในผู้ที่พวกเราชาวพุทธ และคนพิษณุโลก ควรสรรเสริญ ช่วยบอกเล่าเรื่องราวที่ท่านได้ทำ เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติ แก่คนรุ่นต่อๆไปพระพุทธธรรมจักร6

ขอขอบคุณหนังสือธรรมจักสุนทร   53ปีแห่งการครองวัดธรรมจักร(14เมษายน 2556)เรียบเรียงโดย ร้อยแก้ว สายยิ้ม

(ข้อมูลหลัก จากหนังสือ ทำให้ได้เห็นมุมมองที่น่าสนใจของบรรพบุรุษและความเลื่อมใสพุทธศาสนาในยุคนั้น)

และขอบคุณผู้ให้ข้อมูลประจักษ์จากปากคำ ของหลายๆท่าน)

 

กล้าณรงค์  ภักดิ์ประไพ

รถรางนำเที่ยวเมืองพิษณุโลก

19  กรกฏาคม 2556

แสดงความคิดเห็น