ช่วยกันปลอดขยะ

44292เศษไม้ลูกชิ้น เศษขยะจากอาหารการกิน ทิ้งเกลื่อนริมบันไดทางขึ้นน้ำพุลีลา สวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ อ.เมืองพิษณุโลก ช่วงนี้สภาพอากาศร้อนอบอ้าวผู้ปกครองนิยมพาเด็ก ๆ มาเล่นน้ำพุคลายร้อนในช่วงเย็น และต่างถอดรองเท้าวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนาน ไม้ลูกชิื้นแหลม ๆ อาจเป็นอันตรายได้ ร่วมด้วยช่วยกันคนพิษณุโลก สถานที่สาธารณะเป็นโอกาสดีที่จะได้สอนบุตรหลานให้มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยกันเก็บขยะของเราคนละไม้ละมือทิ้งในถังขยะที่เทศบาลเตรียมไว้ให้ พิษณุโลกน่าอยู่ได้ด้วยชาวพิษณุโลกทุกคน 0019

แสดงความคิดเห็น