จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง “ น่อ เป๊ เจ่า” ประจำปี 2558

14669อบจ.พิษณุโลกร่วมกับชาวอ.นครไทยและอ.ชาติตระการ จัดงานประเพณีปีใหม่ม้ง น่อ เป๊ เจ่า  ประจำปี 2558 อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม เป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-25  ธันวาคม  2557  ณ บ้านห้วยน้ำไซใต้  หมู่ 16 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

14653

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  โดยการนำของ  นายมนต์ชัย  วิวัฒน์ธนาฒย์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  กำหนดโครงการจัดงานประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งในจังหวัดพิษณุโลก  หรือ  “ประเพณีปีใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง น่อ เป๊ เจ่าประจำปี  2558” ขึ้นระหว่างวันที่  21-25  ธันวาคม  2557  ณ บ้านห้วยน้ำไซใต้  หมู่ 16 ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม ปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนการสืบทอดประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง  ตลอดจนเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพิษณุโลก  มีเกรียงวิชญ์ เตชะไพรบูรณ์ นายอำเภอนครไทย กล่าวต้อนรับ และนายเอกพงษ์ กุลเจริญ นายก อบต.เนินเพิ่ม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน14652

ภายในงานมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน เช่น การโยนลูกช่วงตามประเพณี การแสดงเต้นรำของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งแต่ละหมู่บ้าน  การร้องเพลง  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันตีลูกข่าง วิ่งเปี้ยว การแข่งขันชักกะเย่อ การแข่งขันยิงหน้าไม้ การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การประกวดเดินโชว์เสื้อผ้าม้ง และการแสดงละครบนเวที ซึ่งทุกปีบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยเฉพาะบรรดาหนุ่มสาวที่ต้องไปเรียนและทำงานต่างจังหวัดได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานประเพณีท้องถิ่นปีใหม่ม้งกันอย่างอบอุ่น14650

14671

สำหรับจังหวัดพิษณุโลกมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งอาศัยอยู่ในพื้นที่ 2 อำเภอ  คือ อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ  โดยอำเภอนครไทย  มีจำนวน  5  หมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านร่องกล้า หมู่ที่ 10 ต.เนินเพิ่ม ,  บ้านห้วยน้ำไซ หมู่ 15 ต.เนินเพิ่ม,  บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ 16 ต.เนินเพิ่ม, บ้านน้ำแจ้งพัฒนา หมู่ 15 ต.นาบัว และบ้านห้วยทรายเหนือ หมู่ 6 ต.ห้วยเฮี้ย  ส่วนอำเภอชาติติตระการ มีจำนวน 5 หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านร่มเกล้า หมู่ 8 ต.บ่อภาค, บ้านสงบสุข หมู่ 15 ต.บ่อภาค, บ้านน้ำคับ หมู่ 12 ต.บ่อภาค, บ้านน้ำจวง หมู่ 13 ต.บ่อภาค และบ้านน้ำจวง หมู่ 16 ต.บ่อภาค  ซึ่งนับเป็นเป็นชุมชนใหญ่ที่มีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองที่สืบทอดมาช้านานแล้ว14668

สำหรับประเพณีปีใหม่ม้ง หรือ น่อ เป๊ เจ่า นั้น ตรงกับเดือนขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 ของทุกปี และเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง เพราะชาวเขาเผ่าม้งมีศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะชนเผ่า ซึ่งมีกิจกรรมที่สำคัญคือ การโยนลูกช่วงของหนุ่มสาว โดยคนแก่คนเฒ่าถือว่าการจับคู่โยนลูกช่วงเป็นการเลือกคู่ โดยผู้หญิงเป็นฝ่ายมีสิทธิ์เลือก ถ้าชอบคนไหนก็สามารถเลือกโยนกับคนนั้น.

แสดงความคิดเห็น