คืบหน้า50%บูรณะและพัฒนาศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์

b4วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 นายมนต์ชัย   วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกอบจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า อบจ.ได้รับการถ่ายโอนภารกิจดูแลบำรุงรักษาโบราณสถานพระราชวังัจนทน์และการบริหารจัดการอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์จากกรมศิลปากรเมื่อวันที่ 31 กรกฏาคม 2557 โดยกรมศิลปากร ยังคงดำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและงานด้านโบราณคดีในพื้นที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานพระราชวังจันทน์ในพื้นที่ 128 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา ตามประกาศในราชกิจานุเบกษา ขณะที่อบจ.พิษณุโลกได้รับภารกิจในการดำเนินการบำรุงรักษาและดูแลรักษาโบราณสถานพระราชวังจันทน์ รวมถึงการบริหารจัดการอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ ภายใต้คำปรึกษาและชี้แนะของคณะกรรมการอำนวยการ กำกับและดูแลการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์และศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ โดยมีแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานb5

b10

นายกอบจ.พิษณุโลก เผยต่อว่า หลังจากอบจ.พิษณุโลกได้รับการถ่ายโอนภารกิจดังกล่าวแล้ว ได้ตั้งงบประมาณเพื่อมาดำเนินการพัฒนาพระราชวังจันทน์อย่างต่อเนื่องทุกปี  ในปีงบประมาณ 2558 ได้ตั้งงบประมาณ 50 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ 15 โครงการ ประกอบด้วย การวางท่อระบายน้ำบริเวณโบราณสถานพระราชวังจันทน์ ดำเนินการแล้ว 30 % ก่อสร้างถนนและลานจอดรถดำเนินการแล้ว 70 % ก่อสร้างรั้วเหล็กดำเนินการแล้ว 70 % ประตูทางเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ดำเนินการแล้ว 10 % สร้างป้อมยามทางเข้าศูนย์ประวัติศาสตร์ดำเนินการแล้ว 65 % ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบโบราณสถาน 25 % ก่อสร้างป้ายชื่อศูนย์ประวัติศาสตร์ 95 % ติดตั้งป้ายชื่อโบราณสถาน 60 % ปรับปรุงอาคารอนุรักษ์และจัดแสดงจำนวน 2 หลัง ดำเนินการแล้ว 55 % วางระบบไฟฟ้า เดินสายไฟใต้ดิน ไฟฟ้าส่องสว่าง อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ก่อสร้างอาคารร้านค้าภายในพระราชวังจันทน์ ออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุ ก่อสร้างห้องน้ำภายในพระราชวังจันทน์ออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการ

b9

b6นายกอบจ.พิษณุโลก เปิดเผยว่า ในส่วนที่กำลังเร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วคือในส่วนของศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ บริเวณที่เป็นที่ทำการของป่าไม้เขตเดิม ที่ขณะนี้การดำเนินการคืบหน้าเกิน 50 % แล้ว และต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อ เตรียมความพร้อมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ฯ องค์ประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ และทรงเปิดป้ายพระอัฎฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตร ในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2558b2

b3

นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากนายบุญทรง  แทนธานี นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ในการดำเนินการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน   โดยวางเส้นทางไปตามแนวรั้ว ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร รอบกลุ่มโบราณสถานต่าง ๆ ขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยเริ่มต้นสร้างจากศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ไปตามแนวรั้วผ่านด้านข้างวัดวิหารทอง และวนไปด้านหลังทางด้านวัดศรีสุคต และวนกลับมาด้านหน้า คาดว่าช่วงปลายปี 2558 เส้นทางจักรยานเส้นใหม่นี้ จะเห็นเป็นรูปเป็นร่าง ชาวพิษณุโลก นักท่องเที่ยว สามารถใช้เส้นทางจักรยานปั่นชมโบราณสถาน และ ออกกำลังกายได้b11

 

แสดงความคิดเห็น