นายกอบจ.เปิดงานปีใหม่ม้ง อ.นครไทย-อ.ชาติตระการ

received_1171938662855061วันที่ 30 ธันวาคม 2559 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ม้ง ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2559 – 2 มกราคม 2560 received_1171938742855053ซึ่งกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 1 หากปีใดมีเดือนแปดสองหนจะกำหนดจัดงานในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 2 ถือเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชาวม้ง received_1171938549521739โดยในปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นจำนวน 2 แห่ง คือ บ้านห้วยน้ำไซใต้ หมู่ที่ 16 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย และบ้านร่มเกล้า ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ภายในพิธีดังกล่าวมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก และผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นร่วมโครงการจำนวนมากreceived_1171938736188387 ทั้งนี้เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าม้งและก่อให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเพื่อปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าและหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมของตนเองและเผยแพร่ประเพณีปีใหม่ม้งให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นreceived_1171938699521724และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก พร้อมกันนี้ นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ ได้มอบอุปกรณ์กีฬาและขนมให้แก่ชาวไทยภูเขาเผ่าม้งของแต่ละหมู่บ้าน โดยมีชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การโยนลูกช่วง การแสดงเต้นรำของเยาวชน กลุ่มแม่บ้าน การแสดงบนเวที และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายreceived_1171938706188390

received_1171938722855055

แสดงความคิดเห็น