เชิญชมกีฬานร.-นศ.-ประชาชน”นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 ” 14-17 ก.พ.60

อบจ.พิษณุโลก เชิญชมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560” นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดเผยว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก , สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดพิษณุโลก “นครสรลวงสองแฅวเกมส์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2560” ขึ้นระหว่างวันที่ 14–17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน จังหวัดพิษณุโลกได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางด้านกีฬา รวมไปถึงปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุขทั้งปวง ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนรักการออกกำลังกาย มีสุขภาพที่แข็งแรง รักการออกกำลังกายโดยการเล่นกีฬา พัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และสร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาและใช้ความรู้ความสามารถในด้านกีฬาเพื่อศึกษาต่อในสถานศึกษาที่รองรับการฝึกฝนการเล่นกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่ตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับชาติต่อไปในอนาคต สำหรับในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา จำนวน 2,500 คน และครู ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม 1,500 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขันออกเป็น ดังนี้ 1. กรีฑา แบ่งออกเป็น 3 รุ่น ได้แก่ – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 9 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง 2. ฟุตบอล 11 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง – รุ่นประชาชนชายทั่วไป 3. เซปักตะกร้อ แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง – รุ่นประชาชนชายทั่วไป 4.วอลเลย์บอล แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง – รุ่นประชาชนชายทั่วไป 5. ฟุตซอล แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง – รุ่นประชาชนชายทั่วไป 6. เปตอง ประเภททีม 3 คน แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่ – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย/หญิง – รุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย/หญิง – รุ่นประชาชนทั่วไป ชาย/หญิง ——————————————-

แสดงความคิดเห็น