เกษตรเมืองสองแควส่งเสริมเชิงปฏิบัติการให้กับเกษตร 9 อำเภอ

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.60 ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมไพรินทร์ อ.เมืองพิษณุโลก นายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก เป็นประธานการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัด(PW) ปี 2561 โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ จำนวน 9 อำเภอ และเจ้าหน้าที่หน้าที่เกี่ยวข้องเข้ารวมการสัมมนา เพื่อรับฟังนโยบายตามแนวทางของเกษตรจังหวัดพิษณุโลกการจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูล ในการบูรณาการงานในเชิงนโยบายจากส่วนกลางผสมผสานกับแนวนโยบายของส่วนภูมิภาค อีกทั้งยังมุ่งเน้นชี้แจงสร้างความเข้าใจในรายละเอียด โครงการส่งเสริมการเกษตรปี 2561 และแนวทางการเบิกจ่าย งบประมาณ การดำเนินงานตามระเบียบพัสดุ การเงิน  ก่อนที่จะเริ่มดำเนินงานภายใต้งบปกติ งบพัฒนาจังหวัด และงบพัฒนาภาค จำนวนทั้งสิ้น 37 โครงการ งบประมาณ 34,728,000 บาทสำหรับโครงการส่งเสริมการเกษตร ปี 2561  ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก เป็นโครงการที่นำนโยบายกระทรวงเกษ๖รและสหกรณ์มาดำเนินการให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม  ขับเคลื่อนโครงการพราชดำริ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าทางการเกษตรในพืชเศรษฐกิจของจังหวัด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย สับปะรด ไม้ผล พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน พัฒนาผลิตผลปลอดสารพิษ  และพัฒนาการเกษตรเชิงการท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 9 อำเภอ รวม 111 คน

แสดงความคิดเห็น