ข่าวทั่วไป

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สาร HCFCs

กรมโรงงานอุตสาหกรรมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอนหรือสาร HCFCs สร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป