ข่าวทั่วไป

ผลตอบรับโครงการอาชาบำบัด ทภ.3 พัฒนาร่างกาย จิตใจแก่ผู้บกพร่อง

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักมณฑลทหารบกที่ 35 กองทัพภาคที่ 3 จัดโครงการอาสาบำบัด มาอย่างต่อเนื่อง สามารถพัฒนากลุ่มเด็กที่มีความบกพร่องด้านปฏิสัมพันธ์กับสังคมและสื่อสาร, กลุ่มเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ ,กลุ่มการกลุ่มเด็กการเคลื่อนกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติและพิการสมอง สามารถกระตุ้นให้มีการพัฒนาทั้ง 5 ด้าน ดีขึ้นร้อยละ  87.1

รวมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า อาชีพนอกฤดูเก็บเกี่ยว

กลุ่มเกษตรกรบ้านป่าหวาย รวมกลุ่มทำไม้กวาดดอกหญ้า ผลิตภัณฑ์ประจำตำบล ที่ใช้เวลาว่างหลังจากทำอาชีพหลักด้านการเกษตรสร้างรายได้เสริมให้ครอบครัว