รองอธิบดีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ 3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย.61 ที่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก  นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานปล่อยแถวปฏิบัติการ “3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์” โดยมีนายทักษิณ มงคลคมรัตน์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ นายกมล นวลใย ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ในการเปิดปฏิบัติการ “3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ครั้งนี้เป็นช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ และนักท่องเที่ยวนิยมเล่นน้ำเพื่อคลายร้อน โดยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ   ส่วนใหญ่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นทั้งแม่น้ำลำธาร น้ำตก และแอ่งน้ำที่ประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวอย่างหนาแน่น ดังนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในเรื่อง 3 เกาะติด 3 ปฏิบัติ คือ 1.เกาะติดพื้นที่ ต้องรู้จักสถานที่ แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างละเอียด 2. เกาะติดประชาชนต้องรู้จักชุมชน รู้พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยว  3. เกาะติดขบวนการต้องรู้ความเคลื่อนไหวของขบวนการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าที่เข้ามาบุกรุก แผ้วถาง เผาป่าในพื้นที่รับผิดชอบและ3 ปฏิบัติ คือ 1.ปฏิบัติทันที หากเกิดไฟป่า หรือมีเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุกับนักท่องเที่ยว ให้ปฏิบัติการทันที และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 2. ปฏิบัติการร่วมชุดปฏิบัติการสนับสนุนในการปฏิบัติงานร่วมกับชุดปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภา พ และ 3.ปฏิบัติโดยใช้เครือข่ายภาคประชาชน โดยการเสริมสร้างเครือข่ายรักษาป่าและเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า และการบริการนักท่องเที่ยวให้เกิดรายได้แก่ชุมชมและท้องถิ่นทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  และพันธุ์พืช เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้ทราบว่า แม้เป็นวันหยุดราชการที่หยุดต่อเนื่องกันหลายวัน แต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ก็มิได้หยุดปฏิบัติงานในการให้บริการและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า เฝ้าระวังป้องกันไฟป่า โดยในการเปิดปฏิบัติการในครั้งนี้เป็นชุดปฏิบัติการเสริมกำลังที่จะช่วยเข้าไปสนับสนุนทุกหน่วยงาน ซึ่งมีชุดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมไว้อยู่แล้ว มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า เฝ้าระวังและลาดตระเวนป้องกันไฟป่าและที่สำคัญ เพื่อให้บริการการท่องเที่ยว กู้ภัย และดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  พร้อมกันนี้รองอธิบดีได้เป็นประธานปล่อยขบวนรถลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่เข้าไปยังพื้นที่รับผิดชอบอีกด้วยนายจงคล้าย  วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันพืช กล่าวว่ากรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นอกจากมีภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  การฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ การปลูกจิตสำนึกให้ ชุมชนมีมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น การรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแล้ว การป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า การเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า  รวมทั้งการกู้ภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ก็ถือได้ว่าเป็นภารกิจหลักที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง“เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ตระหนักและให้ความสำคัญในการป้องกันรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า การเฝ้าระวังและลาดตระเวนป้องกันไฟป่า  และที่สำคัญอย่างยิ่งในช่วงนี้คือ การกู้ภัย ดูแลรักษาความปลอดภัย และให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าช่วงเดือนเมษายนนี้ จะมีวันหยุดราชการ และเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่หยุดต่อเนื่องกันหลายวัน ซึ่งประชาชนทุกคนล้วนต้องการเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุด แต่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นั้น ก็มิได้หยุดทำหน้าที่ปกป้องรักษาป่าไม้และสัตว์ป่า และที่สำคัญคือไม่หยุดที่จะให้บริการ ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวชมในอุทยานแห่งชาติ ได้รับบริการที่ดี และมีความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สิน สามารถท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายทั้งกายและใจ”  รองอธิบดีกล่าว

แสดงความคิดเห็น