เกษตรจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.61 นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร เกษตรจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายดำรงค์ชัย มีช้าง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ร่วมจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ บริเวณลานพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมีนายนิสิต สวัสดิเทพ นายอำเภอนครไทยเป็นประธานในการเปิดงาน นายวันชัย มีสวัสดิ์เกษตรอำเภอนครไทยกล่าวรายงานสำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน และเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกัน โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 17 หน่วยงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกร่วมให้บริการแก่เกษตรกร มีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอนครไทยมารับบริการกว่า 200 ราย

แสดงความคิดเห็น