กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ทำบุญครบรอบ 90 ปี

เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 61  พลเอก ถนอม วัชรพุทธ  อดีตแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธี วันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 90 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ณ กองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมืองพิษณุโลก  โดยมีพันโท ชาตินักรบ พรศิริรัตน์ ผู้บังคับกองพันให้การต้อนรับ ทั้งนี้มีอดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ อดีตกำลังพล กำลังพลของหน่วย เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้  โดยมีพระมหาธนศักดิ์ จินตกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จ.พิษณุโลก ได้เจิมป้ายใหม่ให้กับกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยสำหรับ กองพันทหารราบที่3 กรมทหารราบที่ 4 มีที่ตั้งอยู่ที่  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับการจัดตั้งหน่วย ขึ้นในปี พ.ศ.2471 โดยใช้นามหน่วย ในขณะนั้นว่า กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 7 เป็นหน่วยภายใต้ การบังคับบัญชาของ กรมทหารราบที่ 7 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2475 – 2477 เปลี่ยนแปลงนามหน่วย เป็นกองพันทหารราบที่ 12 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองทัพบกใน พ.ศ.2477 – 2484 เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 29 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยภายใต้การบังคับบัญชาของ มณฑลทหารบกที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์  พ.ศ.2488 เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาได้จัดกำลังทำการรบ ออกเป็น 2 กองพัน โดยใช้นามหน่วย กองพันทหารราบที่ 29 และกองพันทหารราบที่ 33 ได้เข้าปฏิบัติการรบ ณ สหรัฐไทยเดิมทาง ตอนเหนือของประเทศ กำลังส่วนที่เหลืออยู่ในความควบคุมของ รองผู้บังคับกองพัน และฝากการบังคับบัญชาไว้กับ กองพันทหารราบที่ 66 ที่วัดบางสะแก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นกำลังประจำถิ่น เมื่อสงคราม สงบจึงได้รวมหน่วยทั้ง 2 กองพัน เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งปกติ ณ จังหวัดพิษณุโลก26 พ.ย. พ.ศ.2488 ได้เปลี่ยนนามหน่วยเป็น กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ขึ้นตรงต่อ กรมทหารราบที่ 4 พ.ศ.2492 – 2493 ใช้นามหน่วยกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 มีที่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2497 – 2522 ใช้นามหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นตรงต่อกรมผสมที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2522 ใช้นามหน่วย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดพิษณุโลก ขึ้นตรง กรมทหารราบที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์ และได้ถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น วันสถาปนากองพัน กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 มีผู้บังคับกองพันเคยปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 40 ท่าน สำหรับท่านปัจจุบัน เป็นลำดับที่ 41 คือ พันโท ชาตินักรบ พรศิริรัตน์สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในปีนี้ ทางกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ได้จัดให้มี การถ่ายรูปกับป้าย Backdrop โดยในปีนี้ หน่วยนำเสนอเกี่ยวกับโครงการเกษตรอินทรีย์ ทภ.3 ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของหน่วยนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ 

 

 

แสดงความคิดเห็น