อธิบดีฯมอบรางวัลผลงานดีเด่นการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.61  ที่โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมืองพิษณุโลก นายแพทย์สุวรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานพิธีการมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพประจำปีงบ 2561 โดยมี นายแพทย์วิทยา หลิวเสรี ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พร้อมผู้เข้าร่วมรับรางวัลจำนวน 120 คน ร่วมงานในครั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 5 จังหวัด เขตสุขภาพที่ 2 ที่เป็นปัญหาสำคัญได้แก่ โรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน เด็กจมน้ำเสียชีวิต ภัยคุกคามจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาโรคติดต่อเช่น โรคไข้เลือดออก วัณโรคและวัณโรคดื้อยา โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ไข้หวัดใหญ่ มือ เท้า ปาก และอาหารเป็นพิษ ซึ่งการจะป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือของอาเซียนข่ายจากทุกภาคส่วนทั้งภายใน ภายนอก กระทรวงสาธารณสุขร่วมขับเคลื่อนปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีประสิทธิภาพดังกล่าวเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนการป้องกันควบคุมโรคได้เป็นอย่างดี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก จึงได้จัดงานมอบรางวัลเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประจำปีอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา การมอบรางวัลผลงานดีเด่นประจำปีงบ 2561 ประกอบไปด้วยจำนวน 42 รางวัล ได้แก่ รางวัลผลงานดีเด่นระดับจังหวัด ระดับอำเภอและโรงพยาบาล เครือข่ายนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรางวัลประเภทบุคคลดีเด่น ซึ่งประกอบไปด้วย รางวัลการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน การสอบสวนโรค การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ การป้องกันควบคุมโรคระดับอำเภอ การป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียน การสื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการเฝ้าระวังสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ

แสดงความคิดเห็น