รด.จิตอาสาร่วมสร้างความดีทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 62 พล.ต. ทวีศักดิ์  วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.มทบ.39 มอบหมายให้ พ.อ. ชุติชัย  อาทิตย์ หก.กกร.มทบ.39 นำกำลังพล และ รด.จิตอาสา  ร่วมกับประชาชนจิตอาสา ของอ.เมืองพิษณุโลก จำนวน 300 คน พร้อมบรรทุกน้ำ จำนวน 6คัน ร่วมกันทำความสะอาด ถนน ตั้งแต่บริเวณหน้าค่าย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึง สะพานนเรศวร เพื่อทำความสะอาดถนน และลดมลพิษฝุ่นละอองในอากาศ และสร้างความมีส่วนร่วม ของประชาชนในพื้นที่ ในการรักษาความสะอาดของชุมชนของตนเองเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหาร  มีความเข้าใจในบทบาทของตนเอง เห็นความสำคัญของการอาสาเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ตลอดทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับรด.จิตอาสา มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่ความมั่นคงและความเจริญในอนาคตต่อไป

แสดงความคิดเห็น