ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ศูนย์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

วันที่ 26 – 27 มกราคม 2562  นำโดย  นางสาวสุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วยคณะกรรมการ   ดำเนินงานศูนย์การทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET)  ซึ่งได้รับมอบหมายจากสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ในการเป็นศูนย์ ของการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระดับ ปวช.3 และ ระดับ ปวส.2  ประจำปีการศึกษา 2561

เพื่อเป็นการทดสอบความรู้  และความคิดของนักเรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลการสอบของสนามสอบ ในพื้นที่  4  จังหวัด  ได้แก่  พิจิตร  เพชรบูรณ์  สุโขทัย  และพิษณุโลก   จำนวน  15  สนาม  ประกอบด้วย  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพาณิชยการพิษณุโลก(ทพล.)   วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก  วิทยาลัยการอาชีพนครไทย  วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศเพชรบูรณ์  วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์  วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี  วิทยาลัยการอาชีพชนแดน วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย  วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก     เพื่อให้การปฏิบัติงาน  เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)   และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ  ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการทดสอบ V-NET บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้           โดยกำหนดการสอบ ระดับ ปวช.3  วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562   และ ระดับ ปวส.2 วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562

แสดงความคิดเห็น