กองทัพภาคที่ 3 จัดงานวันสายใจไทยเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 62  ที่ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลตรี จิรเดช  กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในงานวันสายใจ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2  เมษายน ของทุกปี เป็นวันสายใจไทย  ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  จึงโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งเป็นองค์ประธานและ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับมูลนิธิสายใจไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นับแต่นั้นเป็นต้นมา  การก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยขึ้นเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ที่ทรงห่วงใยในความทุกข์ของราษฎรผู้เสียสละเพื่อป้องกันประเทศชาติ ผู้ต้องบาดเจ็บ ทุพพลภาพ จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ดังเดิม พระองค์ได้มี พระราชปรารภถึงระเบียบวิธีการช่วยเหลือผู้สละชีพ เพื่อชาติว่านอกเหนือจากเงินช่วยเหลือจากหน่วยราชการ  ซึ่งในขณะนั้นต้องผ่านขั้นตอนการพิจารณาเป็นเวลานานแล้ว ยังเป็นจำนวนเงินไม่มากนัก อีกทั้งอาสาสมัครที่บาดเจ็บทุพพลภาพหรือเสียชีวิต จะไม่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือเช่นเพื่อนทหารและตำรวจร่วมสมรภูมิในการนี้ ชมรมสายใจไทยจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร จึงกำหนดจัดงานวันสายใจไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า

แสดงความคิดเห็น