กองทัพเปิดการฝึก ทส.ปช. สร้างความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัด

เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62  ที่ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ   อ.วังทอง จ.พิษณุโลก พล.ต.อุกฤษฎ์  นุตคำแหง เลขาธิการกองกำลังอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3  เป็นประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ประจำปี 2562ด้วยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  ได้กำหนดแผนงานอบรม หลักสูตรจัดตั้งไทยอาสาป้องกันชาติ ทางกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 กองกิจการมวลชนและสารนิเทศ  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้กำหนด จัดการฝึกอบรมขึ้นระหว่างวันที่15-17 พ.ค. 62โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนคนไทย มีอุดมการณ์ความรักชาติ ยึดมั่นในความจงรักภักดีต่อ สถาบันหลักของชาติ มีความรักความสามัคคี และมีความศรัทธา ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เพื่อให้สังคมไทยมีภูมิคุ้มกัน สามารถเผชิญกับปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืนและให้คนไทยมีจิตสำนึก ด้านความมั่นคง พร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความ มั่นคงของชาติสำหรับการฝึกในครั้งนี้ ได้คัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมจากมวลชนในพื้นที่ ที่มีความเสียสละ ความอดทน ช่วยเหลืองานของทางราชการ ในด้านการรักษาความมั่นคง จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 5 จังหวัด ประกอบด้วย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จังหวัดละ 20 คน รวมทั้งหมด 100 คน  หลังผ่านการฝึกอบรมเรียบร้อยจะได้กลับไปเป็นไทยอาสาป้องกันชาติ ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงานส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ และเป็นพลังมวลชนที่เข็มแข็ง ในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงต่อไป

แสดงความคิดเห็น