แม่ทัพภาคที่ 3 ให้กำลังทหารใหม่หลังผ่านการฝึก 10 สัปดาห์

เมื่อที่ 9 ก.ค.62  บริเวณ สนามฝึกกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมืองพิษณุโลก พลโท ฉลองชัย  ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธาน ในพิธีงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ พร้อมให้โอวาท กับทหารใหม่ครั้งนี้ด้วยโดยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ปีพุทธศักราช 2562 ผลัดที่ 1ของหน่วยทหาร ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ประกอบด้วย กองพลทหารราบที่ 4 มีหน่วยฝึกจำนวน 4 หน่วย คือ ร.4 พัน 3, ม.พัน 9, ป.พัน104 ,พัน.สร.4 และมณฑลทหารบกที่ 39 จำนวน 1 หน่วยฝึก หน่วยฝึกทหารใหม่ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3ได้ทำการฝึกตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.ถึง 6 ก.ค. 62  รวมเป็นเวลา 10 สัปดาห์ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ และแนะนำผู้บังคับบัญชาของกองทัพภาคที่ 3 แก่ทหารใหม่พร้อมนี้แม่ทัพภาคที่ 3 ได้ให้โอวาทและมอบนโยบายให้แก่ทหารใหม่  ทหารจะต้องเทิดทูนและธำรงไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา พระบรมเดชานุภาพแห่งพระมหากษัตริย์ รวมทั้งสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ต้องเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด จะต้องสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ แบบธรรมเนียมทหารและกฎหมายของบ้านเมือง  จะต้องรักและมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ

แสดงความคิดเห็น