เดินหน้าจัดระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องทิวลิป รัตนาแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมรัตนาปาร์ค จังหวัดพิษณุโลก นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี ปลัดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เพื่อระดมความร่วมมือในการจัดระบบการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจ ระบบ กลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (Case Management System:CMS) ฝึกปฏิบัติการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษารายกรณีของผู้จัดการรายกรณี (Case Manager:CM) และเพื่อจัดทำแผนการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาจังหวัดพิษณุโลกรายกรณี (Care plan) โดยมีนางสุเนตร ทองคำพงษ์ นายกสมาคมสุขปัญญา เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน มีหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 100 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมระบบและกลไกการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดพิษณุโลก สืบเนื่องจากสมาคมสุขปัญญา ได้รับการพิจารณาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ให้ขับเคลื่อนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา พุทธศักราช 2561 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ด้านนางสุเนตร ทองคำพงษ์ นายกสมาคมสุขปัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทางสมาคมสุขปัญญาได้ดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562 ผลการดำเนินงานระยะ ที่ 1 ช่วง 3 เดือน สำรวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีอายุ 3-21 ปี โดยชุมชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางระกำ อำเภอวังทอง และอำเภอพรหมพิราม จำนวน 2,277 คน จากจำนวนทั้งหมด 9,542 คน และเด็กปฐมวัยที่มีอายุ 2-6 ปี จานวน 1,084 คน จากจำนวนทั้งหมด 3,278 คน ซึ่งในระยะที่ 2 จากจำนวนเด็กและเยาวชนที่สำรวจพบ จะได้รับการดูแลช่วยเหลือรายกรณีแบบประกบตัว (Case Management System: CMS) ระดับพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสำหรับเด็กนอกระบบการศึกษา ตามกลุ่มเป้าหมาย ทางสมาคมได้ดำเนินการอยู่นี้ถือได้ว่าเป็นการสร้างฐาน ความเข้มแข็งให้กับเด็กและครอบครัวอย่างแท้จริง”

///////////

แสดงความคิดเห็น