ตรวจหาสารเสพติดบุคลากรศึกษาธิการจังหวัด ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดลห่างไกลยาเสพติดปี 2563

ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองพิษณุโลก นายสุธี ชำนาญจิตร ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง พร้อมด้วยชุด DOOA 37 อำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมตรวจหาสารเสพติด ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตามมาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด ตามนโยบายพิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2563 ของ นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก โดยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 8 มาตรการ

โดยมาตรการกวาดล้างยาเสพติด มาตราการบำบัดรักษา มาตรการหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง มาตรการปัดกวาดบ้านปลอดยาเสพติด มาตรการ Extra Re -x-Ray เยาวชนทุกคนปลอดยาเสพติด มาตรการจัดระเบียบสังคม มาตรการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดด้านการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ มาตรการอำนวยการสนับสนุน โดยผลการตรวจปัสสาวะบุคลากรในสังกัด จำนวน 50 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด

แสดงความคิดเห็น