Author
พิษณุโลกฮอตนิวส์

 สสว. จัดงาน THAI SME-GP Road Show พิษณุโลก เชื่อม SME เหนือ สู่ตลาดรัฐ-เอกชน

สสว. จัดงาน THAI SME-GP Road Show จ.พิษณุโลก มุ่งขยายโอกาส SME พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง เข้าสู่ตลาดภาครัฐ โดยเฉพาะ จ.พิษณุโลก มีหน่วยงานผู้ซื้อภาครัฐรวม 760 ราย ขณะที่ SME ผู้ขาย ขึ้นทะเบียน THAI SME-GP กับ สสว. และสามารถเป็นคู่ค้ากับภาครัฐแล้ว 1,255 ราย สร้างมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างรวม 6,819 ล้านบาท เชื่อมั่นการพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสทางการตลาด จะช่วยให้ SME เข้าสู่ตลาดภาครัฐ-เอกชน เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

“ร่มสมอเกมส์ ” 2024   กีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุสมอแข สนุกสนาน  

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข จัดแข่งกัน “ร่มสมอเกมส์” 2024 ซึ่งเป็นกีฬาผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ สร้างความสามัคคี ส่งเสริมค่านิยมดูแลตนเองและคนรอบข้างให้แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ มีกีฬาพื้นบ้านสนุกสนาน โดยเฉพาะกีฬาแข่งขันแห่นางแมว

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกรับธงเจ้าภาพประชุมใหญ่ 68

ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลกรับธงเจ้าภาพประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568 เตรียมจัดงานประชุมใหญ่ ที่ จ.พิษณุโลก ในเดือนมกราคม 2568 อย่างสมเกียรติ