เที่ยวเมืองพิษณุโลก

ตลาดชุมชนร่มเขียว ชิมของป่า อาหารพื้นบ้าน

เลือกหาของป่า ชิมอาหารพื้นบ้าน เลือกหาผลไม้ตามฤดูกาล ที่ตลาดชุมชนร่มเขียว ที่เป็นตลาดจากความร่วมมือ ของ ค่ายทหารสฤทธิ์เสนา กับ สำนักงานเกษตรอำเภอวังทอง ร่วมกันสร้างขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในชุมชน มาค้าขาย สร้างรายได้