ข่าวท้องถิ่น-การเมือง

อบต.สมอแข ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมือง ภาษาถิ่น แสดงอัตลักษณ์ มนต์เสน์ห์ของชาติพันธุ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข ส่งเสริมให้ โรงเรียนผู้สูงอายุ “ร่มสมอวิทยา แต่งกายพื้นเมือง การใช้ภาษาถิ่น แสดงอัตลักษณ์ และมนต์เสน์ห์ของชาติพันธุ์

เทศบาลพาสื่อดูงาน เตรียมปรับปรุงระบบประปา เน้นคุณภาพการผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย

เทศบาลนครพิษณุโลก เตรียมปรับปรุงระบบประปาใหม่ทั้งหมด โดยเน้นเรื่องคุณภาพการผลิต และควบคุมน้ำสูญเสีย และเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ไปสู่ประชาชนมีความรวดเร็วและตรงตามข้อมูลที่ปรากฏ จึงจัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงาน เทศบาลพบสื่อมวลชน โดยนำคณะสื่อมวลชน สังกัด วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ศึกษาดูงานระบบผลิตและควบคุมน้ำสูญเสีย ที่การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ ซึ่งมีพื้นที่บริการด้านประปา ใกล้เคียงกับตัวเมืองพิษณุโลกมากที่สุด