งานสมโภชหลวงพ่อพุทธชินราช

กวนข้าวทิพย์งานสมโภชพระพุทธชินราช

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจัดพิธีกวนข้าวทิพย์ เพื่อเป็นพัฒนาสาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช